Windows 服务器用IIS搭建网站详细教程

Windows 服务器用IIS搭建网站详细小白级教程:

通常开通服务器后,需要进行网站搭建,下面是windows2003及2008系统搭建网站的操作方法

网站搭建前需要将域名解析到搭建的本机服务器上,即绑定IP,在哪里搞的域名就在哪里解析,备案域名需要联系IDC售后过白名单

一、Windows 2003

1、 如图,打开服务器IIS程序,点击“ 网站 ”右键空白部分“ 添加网站 ”

2、 进入网站创建向导——网站描述(可以随意填写)

  1. IP地址默认为本机IP,TCP端口即网站使用端口,备案域名默认用80端口,未备案的域名随意,只要不和其他端口冲突就行,比如888、999、666这样的都行,主机头填写域名 例baidu.com/或者idc02.com等域名

4、网站主目录路径——选择 网站源文件夹 路径 

       

5、网站访问权限勾选——浏览

6、如图,到这里网站就已经搭建完成。(由于windows 2003系统安装的是较低版本的IIS,所以有些网页文件格式无法读取,需要手动添加)

7、例如index.html,html的格式是windows 2003系统无法自动识别读取的,点击已搭建的网页,右键——属性——文档 添加index.html格式 点击 应用 即可;

二、Windows 20081、服务器管理——角色——web服务器(iis)——网站 (需要在除C盘外,创建一个文件夹,用于存储网站文件)

2、右键空白——添加网站

3、“ 网站名称 ” 填写本机搭建网站自设置名称, “ 物理路径 ” 为网站源文件路径;

“ IP地址 ” 一般默认为本机IP可默认不填写 “ 端口 ”填写网站域名所需使用的端口 ,“ 主机名 ” 即为网站域名

Windows 服务器用IIS搭建网站详细教程

注:80端口为国内默认网站端口,使用80端口对域名有要求,必须有 备案域名才可以使用80端口(限制端口)

无备案域名只能使用除80以外的端口进行搭建,打开方式即为域名加端口,或者ip加端口

搭建好的网站,如果出现打不开的情况,需检查是否 解析 到本机服务器,域名是否过白名单(备案域名需要找IDC售后过白名单,未备案域名使用除80以外端口无需过白,解析后直接操作即可)

没有任何限制的服务器,你想在服务器里干嘛就干嘛!

有一方自己的小世界BGP线路IP

103.219.36.1

103.219.36.2

103.219.36.3

103.219.36.4

103.219.36.5

103.219.36.6

103.219.36.7

103.219.36.8

103.219.36.9

103.219.36.10

103.219.36.11

103.219.36.12

103.219.36.13

103.219.36.14

103.219.36.15

103.219.36.16

103.219.36.17

103.219.36.18

103.219.36.19

103.219.36.20

103.219.36.21

103.219.36.22

103.219.36.23

103.219.36.24

103.219.36.25

103.219.36.26

103.219.36.27

103.219.36.28

103.219.36.29

103.219.36.30

103.219.36.31

103.219.36.32

103.219.36.33

103.219.36.34

103.219.36.35

103.219.36.36

103.219.36.37

103.219.36.38

103.219.36.39

103.219.36.40

103.219.36.41

103.219.36.42

103.219.36.43

103.219.36.44

103.219.36.45

103.219.36.46

103.219.36.47

103.219.36.48

103.219.36.49

103.219.36.50

103.219.36.51

103.219.36.52

103.219.36.53

103.219.36.54

103.219.36.55

103.219.36.56

103.219.36.57

103.219.36.58

103.219.36.59

103.219.36.60

103.219.36.61

103.219.36.62

103.219.36.63

103.219.36.64

103.219.36.65

103.219.36.66

103.219.36.67

103.219.36.68

103.219.36.69

103.219.36.70

103.219.36.71

103.219.36.72

103.219.36.73

103.219.36.74

103.219.36.75

103.219.36.76

103.219.36.77

103.219.36.78

103.219.36.79

103.219.36.80

103.219.36.81

103.219.36.82

103.219.36.83

103.219.36.84

103.219.36.85

103.219.36.86

103.219.36.87

103.219.36.88

103.219.36.89

103.219.36.90

103.219.36.91

103.219.36.92

103.219.36.93

103.219.36.94

103.219.36.95

103.219.36.96

103.219.36.97

103.219.36.98

103.219.36.99

103.219.36.100

103.219.36.101

103.219.36.102

103.219.36.103

103.219.36.104

103.219.36.105

103.219.36.106

103.219.36.107

103.219.36.108

103.219.36.109

103.219.36.110

103.219.36.111

103.219.36.112

103.219.36.113

103.219.36.114

103.219.36.115

103.219.36.116

103.219.36.117

103.219.36.118

103.219.36.119

103.219.36.120

103.219.36.121

103.219.36.122

103.219.36.123

103.219.36.124

103.219.36.125

103.219.36.126

103.219.36.127

103.219.36.128

103.219.36.129

103.219.36.130

103.219.36.131

103.219.36.132

103.219.36.133

103.219.36.134

103.219.36.135

103.219.36.136

103.219.36.137

103.219.36.138

103.219.36.139

103.219.36.140

103.219.36.141

103.219.36.142

103.219.36.143

103.219.36.144

103.219.36.145

103.219.36.146

103.219.36.147

103.219.36.148

103.219.36.149

103.219.36.150

103.219.36.151

103.219.36.152

103.219.36.153

103.219.36.154

103.219.36.155

103.219.36.156

103.219.36.157

103.219.36.158

103.219.36.159

103.219.36.160

103.219.36.161

103.219.36.162

103.219.36.163

103.219.36.164

103.219.36.165

103.219.36.166

103.219.36.167

103.219.36.168

103.219.36.169

103.219.36.170

103.219.36.171

103.219.36.172

103.219.36.173

103.219.36.174

103.219.36.175

103.219.36.176

103.219.36.177

103.219.36.178

103.219.36.179

103.219.36.180

103.219.36.181

103.219.36.182

103.219.36.183

103.219.36.184

103.219.36.185

103.219.36.186

103.219.36.187

103.219.36.188

103.219.36.189

103.219.36.190

103.219.36.191

103.219.36.192

103.219.36.193

103.219.36.194

103.219.36.195

103.219.36.196

103.219.36.197

103.219.36.198

103.219.36.199

103.219.36.200

103.219.36.201

103.219.36.202

103.219.36.203

103.219.36.204

103.219.36.205

103.219.36.206

103.219.36.207

103.219.36.208

103.219.36.209

103.219.36.210

103.219.36.211

103.219.36.212

103.219.36.213

103.219.36.214

103.219.36.215

103.219.36.216

103.219.36.217

103.219.36.218

103.219.36.219

103.219.36.220

103.219.36.221

103.219.36.222

103.219.36.223

103.219.36.224

103.219.36.225

103.219.36.226

103.219.36.227

103.219.36.228

103.219.36.229

103.219.36.230

103.219.36.231

103.219.36.232

103.219.36.233

103.219.36.234

103.219.36.235

103.219.36.236

103.219.36.237

103.219.36.238

103.219.36.239

103.219.36.240

103.219.36.241

103.219.36.242

103.219.36.243

103.219.36.244

103.219.36.245

103.219.36.246

103.219.36.247

103.219.36.248

103.219.36.249

103.219.36.250

103.219.36.251

103.219.36.252

103.219.36.253

103.219.36.254

103.219.36.255

Logo

为开发者提供学习成长、分享交流、生态实践、资源工具等服务,帮助开发者快速成长。

更多推荐